Vedtekter

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER BÅTFORENING
§1 - NAVN
Foreningens navn er Lillehammer Båtforening. Forkortet LBF. Dens sete er i Lillehammer.

§2 - FORMÅL
Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser i forbindelse med båt og båtliv, havn og opplagsplasser.

§3 - MEDLEMSKAP
Som medlem kan styret oppta båtinteresserte som vil arbeide for LBF's formål.
Følgende medlemskap kan inngås:
1. Medlem
2. Støttemedlem
3. Ungdomsmedlem (Til og med det året man fyller 18 år)
Medlemmer er båteiere med innbetalt innskudd til båtplass og båteiere/båtinteresserte som ønsker å benytte LBF's anlegg.
Støttemedlemmer er de som ønsker å støtte LBF og båteiere med båtplass på Lillehammersiden og som er medlem av Berget Vel.
Medlemskap oppnås ved henvendelse til styret.
Adresseforandringer og utmeldinger skal meldes styret.

§4 - PLIKTER
Alle medlemmer plikter å:
a) Overholde foreningens til enhver tid gjeldene lover og reglement.
b) Delta på innkalte dugnader. Manglende frammøte medfører gebyr som fastsettes på årsmøtet.
c) Rettidig innbetale kontingent og avgifter.
d) Verne om foreningens interesser og bidra til orden og renslighet i havn og opplagsplass, samt vise natur vett på sine båtturer
e) Melde fra til vedkommende tillitsmann om uregelmessigheter av enhver art.
f) Påta seg tillitsverv i foreningen med mindre velferdsgrunner tilsier noe annet. Valgte representanter kan frasi seg gjenvalg for like lang tid som de har fungert.
g) Foregå med et godt eksempel så vel på fjorden som i havn.
h) Ved oppsigelse av båtplass etter 1. mars har man fortsatt plikter ut året med hensyn til oppsatte dugnader.

§5 - EKSKLUSJON
Medlemmer som ved sin oppførsel vekker allmenn forargelse og derved er til skade for foreningen, eller bryter lover og regler, kan av styret etter advarsel ekskluderes. Eksklusjon kan innankes for årsmøtet.

§6 - KONTINGENTER OG AVGIFTER
a) Disse fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis pr.år. Kontingenten og havneavgiften gjelder kalenderåret og skal betales innen 14 dager etter utsendelse.
b) Medlemmer som ikke overholder frist for betaling av kontingent og avgift uten gyldig grunn vil etter skriftlig advarsel bli strøket som medlem og mister dermed sin båtplass
c) Hver av styremedlemmene utbetales et honorar ved fullført styreperiode / funksjonsår. Honorarets størrelse fastsettes av årsmøtet. Styremedlemmer samt de ansvarlige for Finsandviken svarer for båtplassavgift.

§7 - INNSKUDD
Ønske om båtplass eller endringer av type meldes havnesjefen innen 1. mars. Innskuddenes størrelse fastsettes hvert år av årsmøtet. Ved endringer av båtplasstype betales/refunderes differansen i innskuddet mot de da gjeldene satser for ny plass. Medlemmer som ønsker å si opp sin båtplass skal få refundert sitt innskudd i henhold til hva som opprinnelig er betalt uten renter eller indeksregulering. Slik oppsigelse må skje innen 1. mars og vil da bli refundert innen 1. juli samme år. Styret kan utover dette holde tilbake innskuddet inntil båtplass er videresolgt. Medlemmer har ikke anledning til å la innskuddet stå uten å ha båtplass.
Eventuell senere innmelding vil skje til de enhver tid gjeldene satser.
Styret kan holde tilbake innskuddet som avregning mot ubetalte avgifter, gebyrer, kontingenter eller andre fordringer LBF måtte ha på vedkommende som følge av medlemskapet.

§8 - LEDELSE
Foreningen ledes av et styre som består av: Leder, nestleder/havnesjef, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. Styret konstituerer materialforvalter og dugnadsansvarlig.
Lederen velges for 1 år, de øvrige medlemmene av styret, og revisorene velges for 2 år.
I tillegg kan det velges 2 revisorer.

§9 - ÅRSMØTET
Årsmøte holdes hvert år, senest 20. februar, og kunngjøres med minst 14. dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1. januar.
På årsmøtet behandles:
a) Opptelling av stemmeberettigede.
b) Godkjenning av møteinnkallingen.
c) Valg av møteleder.
d) Valg av referent, 2 medl. for underskrift av protokoll og 2 medl. til tellekorps ved voteringer.
e) Årsberetning
f) Revidert regnskap
g) Fastsetting av medlemskontingent, båtplassavgift og innskudd
h) Innkomne saker.
i) Godkjenne budsjett og anbefalinger
k) Valg i h.h.t vedtekter § 8.
Sakspunktenes rekkefølge kan endres etter behov.
Eventuelle diskusjons- eller informasjons-saker kan tas i etterkant av den oppsatte sakslisten, men det kan ikke fattes vedtak knyttet til slike saker.
Årsmøtets beslutninger vedtas med simpelt flertall. Til lovendringer kreves dog 2/3 flertall. Lovendringer kan bare skje på ordinært årsmøtet. Alle medlemmer som har betalt kontingent og avgifter som innkrevet, er stemmeberettigede.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd, eller når minst 10 % av medlemmene fremmer skriftlig krav om det. Innkallingsfristen er 14 dager. Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle de saker som er årsak til innkallingen.

§10 - LEDERENS ARBEIDE
Lederen har den daglige ledelsen av foreningen og leder dens møter. I dennes fravær ledes møtet av nestleder/havnesjef. I tilfelle stemmelikhet avgjør fungerende leders stemme utfallet. Styret er beslutningsdyktig med bare 4 medlemmer tilstede, men disse skal da innbefatte leder eller nestleder/havnesjef.

§11 - NESTLEDER / HAVNESJEF
Nestlederen overtar lederens oppgaver dersom vedkommende trekker seg av velferdsgrunner, p.g.a flytting mv. Dersom dette skjer utpeker styret ny havnesjef. Som havnesjef er vedkommende bindeleddet mellom styret og aktivitetene i havna. Styret ved Havnesjef og dugnadsansvarlig utpeker bryggebaser for hver sesong.

§12 - SEKRETÆREN
Sekretæren fører foreningens korrespondanse, og sørger for arkivering av denne. Vedkommende fører protokoll fra styremøter. Videre innkaller han til styremøter og andre møter. Viktige skriv og kontrakter undertegnes av leder og sekretær. I en av disses fravær undertegner styrmedlemmet.

§13 - KASSEREREN
Foreningens kasserer fører enkelt regnskap og sørger for at alle kontingenter, innskudd og gebyr kommer inn i rett tid. Vedkommende fører nøyaktig medlemsfortegnelse som til enhver tid holdes a jour. Regnskapet avsluttes pr. 31. desember. Av regnskapet skal det framgå hvem som har betalt innskudd og beløpet.

§14 - BÅTPLASSER
Båtplasser tildeles av styret for ett år av gangen. Tildeling krever medlemskap og nye båtplasser tildeles etter ansiennitet. Tildeling skjer innen 1. mai. Ingen har rett til mer enn 1 båtplass. Det føres fortegnelse over tildelte båtplasser
a) Båtplasser kan ikke overdras, benyttes i kommersiell virksomhet eller framleies uten samtykke av styret.
b) Båteiere plikter å ha sin båt forsvarlig fortøyd, og skal rette seg etter gjeldende havnereglement.
c) Båtplasser i havna er ikke gjenstand for salg

§15 - LOVENDRINGER
Endringer av disse lover kan bare foretas av årsmøtet, og krever 2/3 flertall av frammøtte medlemmers stemmer.

§16 - FORENINGENS OPPLØSNING
Forslag til foreningens oppløsning må sendes til styret senest 15. oktober og skal forelegges årsmøtet. Forslaget bekjentgjøres for medlemmene minst 14 dager forut for dette møtet. Til foreningens oppløsning kreves det minst ¾ dels stemmeflertall fra de frammøtte medlemmer. I tilfelle oppløsning tar det avsluttende møtet bestemmelse om disponering av foreningens midler.

Gjelder f.o.m 01.03.2024.
Siste endring vedtatt på årsmøte 20.02.2024.