Havnereglement

HAVNEREGLEMENT
- Bare medlemmer av Lillehammer Båtforening har rett til båtplass i havna.

- Medlemskontingent og havneavgift skal være betalt innen den tidsfrist som gis i lovene før båt legges i havna. Alle båteiere skal ha ansvarsforsikring på sin båt og kvittering på dette skal framvises på forlangende.

- Styret (havnesjefen) anviser tildelte båtplasser og gir retningslinjer på hvorledes båtene skal fortøyes og fendres. Fortøyninger og fendere skal være av solid utførelse.

- All ferdsel i havna og havneområdet skal foregå med sakte fart og under hensyntagen til øvrige båter i dette området; maks 3 knop. Overtredelser vil bli påtalt.

- Båteiere skal medvirke til å holde havneområdet ryddig og fritt for søppel. Båter i opplag i havna skal være fjernet innen 1. juni. Båthengere og tilhørende utstyr tillates ikke langtidsparkert i havna. Midlertidig opplag bl.a. for reparasjon og vedlikehold, er ikke tillatt på havneområdet uten spesiell tillatelse fra båtforeningens styre / havnesjef.

- Gjestebåter kan for kortere tid benytte dertil bestemte plasser. Opphold over lengre tidsrom må forelegges havnesjefen.

- Ingen kan overdra eller bytte båtplass i havna uten styrets godkjennelse.

- Styret forbeholder seg retten til å omplassere båter når dette gjør det nødvendig for best mulig utnyttelse av havna. Båteiere skal på forhånd underrettes om dette.

- Søknader vedr båter med høyde, lengde, bredde eller vekt eller har en slik utforming at eksisterende bryggeanlegget eller opplagsplass sin kapasitet blir utfordret, skal i alle tilfeller behandles av styret.

- Tilkobling til strøm skjer kun etter innbetaling av innskudd, årlig avgift og med godkjent materiell. Strømuttakene i havneområdet er forbeholdt vedlikeholdslading av båter. Lading av biler - el, hybrid o.l tillates ikke.

- Båter som skal ligge i havna etter 1. november skal være etter avtale med havnesjef. Båter som ikke er tatt opp ved fristens utløp kan fjernes av foreningen på båteiers kostnad.

- Når forholdene gjør det nødvendig, har styret (havnesjefen) rett til å gå om bord i båter som ikke er forskriftsmessig fortøyd eller fendret. Dette for å avverge havari eller ødeleggelser. Utgifter til dette (tauverk o.l.) blir belastet av vedkommende båteier.

- Overtredelse av havnereglementet kan medføre tap av medlemskap og båtplass.

- Lillehammer Båtforening fraskriver seg ethvert ansvar for skade på båter i havna grunnet uvær, tyveri, hærverk eller mangelfull fortøyning m.v.

- Ønske om vinteropplag i havneområdet tas opp med havnesjefen, som bestemmer og anviser plasser. Ved vinterlagring må eier sørge for at eventuelt Presenning, wire, tauverk og lignende er festet slik at flagring unngås. Hvis bestemmelser eller pålegg fra havnesjefen ikke etterkommes, kan styret fatte vedtak om å nekte videre vinterlagring i havna. Styret/havnesjefen bestemmer siste dag for opptak av båtene.

- Etter endt vinteropplag skal båteierne rydde plassen. Stativ og presenninger skal fjernes fra havneområdet innen 10. mai.

- Camping på landområdet i båthavna er ikke tillatt.

- Båtplassene er oppdelt i 5 kategorier - 5m utrigger (tom 23 fot), 6m utrigger (tom 26 fot), 8m utrigger (tom 39 fot), 10 utrigger (40 fot eller over/4 m bredde eller over) og Jr. plasser for jr. medlemmer.
Ved skifte av båtplass størrelse må foreningens styre snarest varsles. Tvilstilfeller om båtstørrelsen avgjøres av styret. Havneavgift og medlemskontingent fastsettes av årsmøtet.

- Båteierne er pliktige til å se etter sine egne båter etter behov, spesielt ved varierende vannstand og ved uvær, avhengig av bl.a. type fortøyning. Dette gjelder også når båten vinterlagres i havna.

- Det anmodes om alminnelig ro og orden etter kl:23:00 i havnen og havneområdet

Ovennevnte reglement forutsettes gjennomlest og godtatt av det enkelte medlem som har betalt havneavgiften.

Revidert på årsmøtet 20.02.2024